The Human Element Bakgrund

The Human Element – bakgrund

Upphovsmannen till The Human Element var en amerikansk psykolog vid namn Will Schutz (1925-2002. Han ägnade sitt liv åt att forska och undervisa om samspelet mellan människor. Han är mest känd hos oss för den teori han utarbetade som helt ung på 50-talet – FIRO – och för den pedagogiska modell som han krönte sitt livsverk med på 90-talet – The Human Element. Kärnan i hans budskap var betydelsen av självkännedom – att hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Han framhöll också betydelsen av det egna valet – att vi inser att vi hela tiden gör val, såväl omedvetna som medvetna. En annan hörnsten är betydelsen av att vi är sanna och öppna, mot oss själva och andra. Han var också övertygad om att den organisation som förmår stimulera och stödja sina medarbetare att öka sin självinsikt – och därigenom också sin självkänsla – kommer att se att kreativiteten och effektiviteten ökar.

Början – FIRO

Under slutet av andra världskriget, 1944-46, tjänstgjorde Will i den amerikanska flottan. 1951 återinkallades han till Naval Research Laboratory i Washington DC för att, trots sin ungdom, leda studier av människors beteende i grupper. Flottan hade funnit, vilket får sägas vara mycket framsynt för den tiden, att man hade ett sådant behov. Studierna blev grunden för utvecklingen av ett instrument kallat FIRO-B, med vars hjälp man kunde studera, systematisera och förstå individers beteende i relation till andra. Will identifierade i detta arbete tre grundläggande behov hos oss alla – att fungera i tre dimensioner som han kallade: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet. Instrumentet fick stort genomslag internationellt. FIRO-B utvecklades också till en mera sammanhållen teori för gruppers utveckling och mognad – FIRO-teorin. Den är väl känd i hela världen och särskilt i Sverige, där den mest spridda ledarskapskursen – UGL – är uppbyggd kring denna teori. Will dokumenterade FIRO-teorin 1958 i sin första bok, FIRO.

Höjdpunkten – The Human Element

Under ett liv, som växlade mellan beteendevetenskaplig forskning, akademisk undervisning, studier av mänskligt beteende vid bl.a. Esalen Institutet i Kalifornien, samt seminarier och konsultinsatser hos en lång rad organisationer, många av dem stora välkända företag och institutioner, utvecklade Will sin ursprungliga FIRO-teori till vad han nu kom att kalla The Human Element.

– The Human Element ger dig verktyg för att öka din medvetenhet om dig själv – för att veta vem du är och vad du vill. Den grundläggande idén är att ju mer du använder dig själv fullt ut och gör det du vill, desto mer produktiv och effektiv blir du, säger Will Schutz.

Vars och ens självinsikt påverkar individens framgång – men också hela organisationens framgång

Will menade att om man vill växa som människa måste man börja med att bli medveten om sina egna beteendemönster och sina egna försvarsmekanismer. En ökad självmedvetenhet ökar också möjligheterna till en sund självkänsla. Självkänslan är kärnan i alla relationer och den är även källan till människors motivation och effektivitet. Den påverkar vår produktivitet, vår kreativitet och vårt logiska tänkande. Will var därför övertygad om att självinsikt och människors självaktning är nyckeln till att lösa organisatoriska problem. Han menar att det är först när vi förstår oss själva som vi kan börja förstå andra och därmed skapa bättre samspel och relationer.

– Egna farhågor, stelbenthet och bristande öppenhet är oftast orsaken till att samspelet mellan människor inte fungerar, säger Will Schutz.

Rädsla är den värsta energitjuven

Problem i samspelet mellan människor grundar sig ofta i att människor inte vågar vara öppna mot varandra, av rädsla för vad andra ska tycka. Denna rädsla att inte våga säga eller på annat sätt visa vad man vill eller tycker, stjäl en massa energi från oss. Om vi istället delar med oss av våra tankar och känslor, så skall vi upptäcka att vi egentligen är mycket lika. Hemligheter förgiftar atmosfären, fortsätter han och menar att många inte tycks förstå betydelsen av detta.

– Jag är övertygad om att mycket lidande skulle besparas människor i organisationer om ledningen och andra verkade för ett uppriktigt och öppet arbetsklimat – om var och en hjälpte andra människor att öka sin självkännedom och självaktning. Då skulle arbetsplatsen kunna bli ett forum där människor uttrycker sina bästa sidor och som lockar fram handlingskraft och arbetsglädje, säger Will Schutz.

Ansvarstagande för livet ger ett mer levande liv

Självinsikt och att våga tala sanning menade alltså Will är viktigt. Han betonade också principen om egna val. Egna val är en förutsättning för att leva ett mer kraftfullt, självbestämmande och levande liv. Det här brukar kallas för ”empowerment”, som uttrycker i hur hög grad jag känner att jag själv bestämmer över mitt liv. Will menade att om medarbetarna i en organisation har en känsla av självbestämmande och om de tar ansvar för sitt eget liv och vad de vill uppnå, så minskar också syndabockstänkandet. Det blir inte lika viktigt att skylla på andra – det viktiga blir istället att försöka se hur var och en bidrar till det som sker och vad var och en kan göra för att lösa situationen eller problemet på ett bättre sätt.

Öppenhet – den stora förenklaren

Will nämnde bl.a. Amdahl Computers och Procter & Gamble som två exempel på företag i USA som jobbat med The Human Element och som åstadkommit fantastiska resultat.

– Amdahl rapporterar att efter att ha genomfört THE-konceptet i företaget, så tar moment som tidigare tog 3-4 timmar idag endast 3-4 minuter. Allt tack vare ökad öppenhet! Det tar mycket tid att inte säga någonting, sade Will Schutz.

På Procter & Gamble gick samtliga 1800 ledare och medarbetare igenom The Human Element. Arbetsteamen i de nya affärsområdena startades upp efter principerna i THE, vilket var totalt annorlunda från deras tidigare traditionella metod. Dessa team har producerat den bästa starten i fabrikens historia när det gäller både kostnader, kvalitet och kundservice. Traditionellt tog det tidigare 22 månader att få ut en ny produkt på marknaden. Det tar nu ungefär 4 månader!

– Detta sparar 9 miljoner dollar åt företaget i jämförelse med en traditionell introduktion, berättar Will Schutz.

Människan Will Schutz

Will Schutz var en förgrundsgestalt i det som kallades ”The human potential movement”, som utgick från Esalen Institutet i Kalifornien. Han forskade och undervisade på flera ansedda institutioner såsom Harvard University, UC Berkeley och Einstein Medical School. Will var en betydande teoretiker med en unik förmåga att se och känna vad som pågick i samspelet mellan människor. Han kombinerade vetenskapens stränga krav på teoretisk stringens och dokumentation med att vara en människa med stor förståelse för känsla och livsglädje. När han kom till Esalen 1967 samarbetade han med några av de största förgrundsgestalterna inom psykologin. Abraham Maslow, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Timothy Leary och Alexander Lowen är några av hans mer kända kollegor. De sökte tillsammans integrera en rad rörelser och idéer i avsikt att hjälpa människor att utforska och använda hela sin potential, bland annat genom att intressera sig för sambandet mellan kropp och själ. De utforskade t.ex. ”Psychosynthesis, Bioenergetics, Psychodrama, Gestalt therapy, Rolfing”. Även de är precis som The Human Element verktyg som vi använder oss av än i dag.

Det var ur detta kreativa och nyskapande sammanhang som Will Schutz utvecklade FIRO, och så småningom den modell för att förstå människors drivkrafter, behov och beteenden som han kallade för The Human Element. Will ägnade de sista 20 åren av sitt liv åt att fullborda arbetet med The Human Element -THE och åt att använda det i sitt arbete med klienter, samt inspirera sina efterföljare i det företag han grundade och i det världsomspännande nätverk han skapade.