FIRO

FIRO - TEORIN SOM LADE GRUNDEN FÖR THE HUMAN ELEMENT

1958 presenterade den amerikanske psykologen Will Schutz en teori om relationer mellan människor. Teorin kallade han FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

TRE DIMENSIONER

Med tre dimensioner som utgångspunkt beskriver och förklarar teorin de flesta interaktioner människor emellan. Dimensionerna är tillhöra – kontroll – öppenhet. Utifrån FIRO-teorin har sedan en rad olika instrument och metoder utvecklats. De gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. De kan också inspirera till processer för utveckling: förbättra relationer, skapa tillit och förtroende och forma hög-presterande team. Inte minst kan de användas för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika affärsrelationer, allianser och partnerskap.

TRE GRUNDLÄGGANDE BEHOV

FIRO-teorin identifierar tre grundläggande behov som gemensamma för alla människor: var och en har behov av att känna sig betydelsefull – kompetent – omtyckt.

 

Dessa behov uttrycks enligt FIRO på tre nivåer – i våra beteenden, i våra känslor och i vår självbild. På var och en av nivåerna finns de tre dimensionerna tillhöra – kontroll – öppenhet.

 

Enligt FIRO är vår självbild helt central i våra liv, liksom vår självkänsla. Vi strävar – alla – efter att hitta den rätta mängden av tillhöra, kontroll och öppenhet. Målet är att vi skall känna oss just så betydelsefulla, kompetenta och omtyckta som vi önskar. 

BALANS, EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG

FIRO – teorin beskriver hur vi påverkas av att vara flexibla eller rigida i våra behov. När vi är  balanserade och har förmåga att flexa upp eller ner i våra behov av tillhöra – kontroll – öppenhet, kan vi tycka om oss själva och känna oss tillfreds med den vi är. Ju mer vi i grunden tycker om oss själva för den vi är, desto mer tycker vi också om andra.

När vi har en god självkänsla kan vi arbeta bättre tillsammans med andra och åstadkomma större tillfredsställelse inom alla områden. Det gäller förstås såväl vårt privata liv som vårt yrkesmässiga liv.

SJÄLVVBILD

Genom FIRO-teorin kan vi förstå hur vi kan utveckla hållbara och tillitsfulla samarbetsrelationer. Våra beteenden grundar sig i vår egen självbild; den är själva kärnan i vilka vi är som individer. Vår självbild handlar om hur vi känner inför oss själva. 

Kärnan i FIRO – teorin är att:

  • vår självbild påverkar våra känslor
  • våra känslor påverkar våra beteenden
  • våra beteenden påverkar de resultat vi uppnår

SJÄLVKÄNSLA

Hur vi känner inför oss själva har betydelse för hur vi känner inför andra. Känslorna inför oss själva har ett direkt samband med de känslor vi har i förhållande till andra. Hela tiden gäller det vår önskan att känna oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Nyckeln till framgångsrika relationer i arbetet, i affärer och privat handlar alltså, i ett nötskal, om att:

  • Förstå och hantera den egna självkänslan
  • Uppskatta och respektera andra människor
  • Visa flexibelt beteende och undvika att vara rigida

THE HUMAN ELEMENT - FIRO 2.0

Den djupaste och mest omfattande presentationen av FIRO-teorin med dess olika instrument och hur de kan användas ges i programmet The Human Element®. Detta utvecklings- och ledarskapsprogram skapades av Will Schutz under 80- och 90-talet. FIRO-teorin används där som en vetenskaplig lins, genom vilken vi kan få ett klarare perspektiv och ökad förståelse för dynamiken i mänskligt beteende, både vårt eget och andras. Ett perspektiv som gör det möjligt för oss att få större kunskap och ökad medvetenhet och medkänsla för både oss själva och andra. 

ÄR DU NYFIKEN?

Är du intresserad av att utforska vad The Human Element skulle kunna innebära för dig eller din organisation? Kontakta oss gärna för  en dialog utifrån era specifika behov. Vi kan erbjuda en stor bredd av olika format och har över 30 års erfarenhet av att skräddarsy lösningar för att möta behoven hos en mängd olika organisationer och företag.